Beatrice Ambro

Fondurile europene post aderare – deocamdata “o fata Morgana” pentru multi intreprinzatori

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene a fost si trebuie sa fie cel mai important obiectiv al oricarui guvern al Romaniei. Imbunatatirea sistemului de management si control al absorbtiei fondurilor europene precum si simplificarea procedurilor de verificare si rambursare a cheltuielilor facute de beneficiarii proiectelor de investitii pe bani europeni, pot aduce mari beneficii economiei romanesti. 

Din pacate slaba informare si birocratia excesiva in ceea ce priveste mecanismul de accesare a fondurilor europene duc la rate mici de absorbtie.
Marea majoritate a celor care doresc sa aplice pentru obtinerea de finantare prin fonduri europene se lovesc de primul pas – intocmirea corecta a dosarului de finantare.
Pentru ca cea mai importanta parte a finantarii prin fonduri europene este 
pregatirea dosarului de finantare va prezentam pasii necesari intocmirii corecte a acestuia.
Componentele obligatorii ale unui dosar de finantare sunt definite de fiecare Autoritate de Management inGhidul Solicitantului pentru o anumita axa prioritara sau domeniu major de intervenţie.
In cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finantare pentru tipul respectiv de proiect, in care sunt precizate informatiile si documentele care trebuie furnizate de catre solicitantii finantarilor.
Cea mai importanta parte a finantarii prin fonduri UE este pregatirea dosarului de finantare.
Componentele obligatorii ale unui dosar de finantare sunt definite de fiecare Autoritate de Management in Ghidul Solicitantului pentru o anumita axa prioritara sau domeniu major de intervenţie.
In cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finantare pentru tipul respectiv de proiect, in care sunt precizate informatiile si documentele care trebuie furnizate de catre solicitantii finantarilor.
I.Dosarul de finantare
In principal, dosarul de finantare trebuie sa cuprinda:
1.Formularul cererii de finantare completat;
2.Documente anexe cererii de finantare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritara sau domeniul respective pentru care se solicita fondurile;
Componentele principale ale cererii de finantare sunt urmatoarele:
•Informaţii despre solicitant
•Date despre proiect
•Concordanta cu politicile UE şi legislatia nationala
•Bugetul proiectului si surse de finantare
•Lista de anexe
Documentele anexe pot fi:
•Statutul societatii sau documente privind asocierea;
•Bilanturile oficiale pe ultimii ani;
•Adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
•Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;
•Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
•Autorizatia de constructie;
•Documente de confirmare a contributiei solicitantului;
•Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
•Proiectul tehnic;
•CV-urile persoanelor implicate in managementul implementarii proiectului etc.
II.Beneficiarii eligibili ai fondurilor europene pot fi :
1.Intreprinderi mici si mijlocii care pot beneficia de finantare UE prin subventii, imprumuturi si, in unele cazuri, garantii. Ajutorul este disponibil fie direct (subventii UE), fie prin programe gestionate la nivel national . IMM-urile pot beneficia, de asemenea, de o serie de masuri nefinanciare de asistenta sub forma de programe si servicii de sprijin in afaceri.
2.ONG-uri – Organizatiile neguvernamentale si organizatiile societatii civile constituie un grup-tinta eligibil pentru o parte importanta din finantarea UE, deoarece sunt active in numeroase domenii acoperite de politicile UE pe o baza nonprofit, o preconditie pentru primirea de fonduri din partea trezoreriilor UE.
Se estimeaza ca o suma de peste 1 miliard de euro pe an este alocata pentru proiectele ONG direct de catre Comisie, majoritatea in domeniul relatiilor externe pentru cooperarea in dezvoltare, drepturile omului, programe de sprijinire a democratiei si, in special, ajutor umanitar (400 de milioane euro).
Alte alocatii importante sunt in sectorul social (70 de milioane euro), educational (50 de milioane euro) si in cel al mediului în cadrul UE.
3.Tineri
Programele in derulare sunt :
•Programul de invatare pe tot parcursul vietii
•Tineret în acţiune
4.Agricultori
Pentru agricultori exista doua forme de finantare :
•Plati directe
•Programe de dezvoltare rurala
5.Organisme publice

Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv:
•Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) care ofera sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
•Fondul Social European (FSE) care ofera sprijin in educarea si formarea profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
•Fondul de Coeziune (FC) care se refera la infrastructura mare de transport si mediu.
Bugetele estimate ale programelor UE pentru anul 2012 
PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala
Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.
Buget in 2012: 1.359.146.997 Euro
POS CCE – Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Obiectiv general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
Buget in 2012: 456.947.159 Euro
POR – Programul Operational Regional
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.
Buget in 2012: 663.832.914 Euro
POS DRU – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
Buget in 2012: 666.545.305 Euro
POS M – Programul Operational Sectorial Mediu
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
Buget in 2012: 848.813.721 Euro
POS DCA – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Obiectiv general: crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.
Buget in 2012: 24.604.847 Euro
POP – Programul Operational Pescuit
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.
Buget in 2012: 42.262.575 Euro
POS T – Programul Operational Sectorial Transport
Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene.
Buget in 2012: 1.053.278.629 Euro

Atentie !
HG nr. 1135/09.11.2011 intrata in vigoare la 1 ianuarie 2012, a modificat HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.
Astfel, cheltuiala cu TVA nedeductibila este eligibila pentru toate programele operationale finantate din instrumente structurale si va fi suportata din fondurile UE.
Noile reglementari stabilesc ca, pentru a fi eligibila, TVA trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.
In vederea rambursarii TVA-ului beneficiarii au obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Concluzii :
1.Absorbtia nesatisfacatoare a fondurilor europene este cauzata, in principal, de deficiente la intocmirea dosarului de finantare de catre viitorii beneficiari ai contractelor cu finantare europeana. Chiar daca pare descurajator, procesul de implementare a dosarului de solicitare a fondurilor europene cuprinde cateva etape bine definite, care daca sunt respectate intocmai cresc considerabil sansele solicitantului de a intra in posesia banilor.
2.Obtinerea cu greutate a cofinantarii obligatorii pentru orice proiect. Cofinantarea se face prin fonduri proprii sau imprumutate, insa in situatia actuala de criza, finantarea din partea bancilor este destul de anevoioasa. Creditele de cofinantare a proiectelor dezvoltate prin fonduri europene ar trebui sa fie prioritatea bancilor.
3.Slaba informare a solicitantilor de fonduri europene dar si a consultantilor care se ocupa de realizarea dosarului de finantare.
4.Profilul intreprinzatorului care solicita fonduri europene trebuie sa fie unul bazat pe acceptarea si respectarea regulilor, chiar daca obtinerea fondurilor implica multa birocratie.

Autor : Beatrice Ambro – Vicepresedinte APEC

 

sigla_partener_apec
24/08/2014 Comments are off CSA
Share:

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajatii din domeniul IT

In Monitorul Oficial nr. 575/10.09.2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, ministrului pentru Societatea Informationala, ministrului Finantelor Publice nr. 539/225/1.479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Potrivit prevederilor acestui act normativ, angajatii operatorilor economici care desfasoara  activitatea pe teritoriul Romaniei , al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire.

Conditiile care trebuie indeplinite conform art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal sunt:

- posturile pe care sunt angajati corespund listei ocupatiilor din anexa nr. 1, respectiv analist, programator,proiectant de sistem informatic, etc;

- postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

- angajatii au diploma acordata după finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2 din ordin, si presteaza efectiv una dintre activitatile specificate in anexa nr. 1;

- angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari SUA, aferent  fiecarui  angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit (venit calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a înregistrat venitul).

Documente necesare incadrarii persoanelor angajate persoanelor in prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003. Dosarul cuprinzand documentele justificative se pastreaza la sediul angajatorului.

- act constitutiv,

- organigrama angajatorului,

- fisa postului,

- copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamântul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizată a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma,

- contractul individual de munca sau copia legalizata a acestuia,

- statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

- comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;

- balanta analitica in care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.